Di., 21. September 2021  1. Nomi /

    Mat so’u Sanktio’unen erreecht een nemmen datt Russland sech mei‘ schnell weiderentweckelt an rem mei‘ gefei’erlech get.

    Mir schei’ssen eis selwer an de Fo’uss, wann mer naischt mei‘ dohinner exportei’eren.

    Besser mat Russland fir d’Weltordnung ze suergen !

Kommentieren Sie den Artikel