Di., 19. Oktober 2021  1. Nomi /

    So’u sei’er do wichteg Leit ausgetosch ginn, sie hun mol keng Zeit fir sech an Dossier’en anzeschaffen, sinn se schons rem gefei’ert !!!

Kommentieren Sie den Artikel

category = "Politik";