Fr., 3. Dezember 2021  1. Wieder Mann /

    Esou wéi mir vun der Politik mat emmer neien Steieren, Verdeierongen vun den Liewenskäeschten bedéngt gin ouni dass d’Paien, d’Renten ungepasst , d’Souen am Portemonni ofhuelen, mir och op villes verziichten, ass mir den Sproch «  jeder ist sich der Nächste“ léiwer an ech kaafen wat am bellegsten ass. Als Autorin déi der Caritas nosteet, géng ech emol un den Dieren vum Vatikan an Konsorten klappen se hiren iwwert Joerhonnerten am Numm Christi gesammelten Besetz , nom Motto vun der Näechstenléiwt an Deelen,an der Welt versteeen ,verkaafen an un déi Aarm an der Welt verdeelen.

Kommentieren Sie den Artikel