Diekirch verbietet nun auch das Betteln auf seinem Territorium. Damit geht das Sauerstädtchen den gleichen Weg wie schon andere Gemeinden im Land, um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Am vergangenen Montag sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, das kommunale Polizeireglement dementsprechend anzupassen. Unter anderem wolle man mit dem Bettelverbot auch das Ansehen der Asylbewerber schützen.

Von Olivier Halmes

Man habe leider reagieren müssen, erläuterte LSAP-Bürgermeister Claude Haagen die Sachlage. Es sei so, dass in letzter Zeit vermehrt Personen, die nicht in Diekirch wohnen, regelmäßig in die Ortschaft kämen, um hier zu betteln. Um diesem Tun einen Riegel vorzuschieben und den Ordnungskräften die rechtlichen Mittel dafür in die Hand zu geben, heißt es ab jetzt im Artikel 54bis des lokalen Polizeireglements: „La mendicité est interdite sur le territoire de la Ville de Diekirch“.

Es gehe auch darum, das Ansehen der hiesigen Asylbewerber zu schützen, damit in der Bevölkerung kein schlechter Eindruck deswegen entstehe, so Haagen. Bekanntlich befindet sich neben der Kaserne auf dem Herrenberg ein Asylbewerberheim. Auch leben in Diekirch Menschen, die den Flüchtlingsstatus anerkannt bekommen haben. Ohne Diskussionen wurde der Änderung im Polizeireglement von allen Fraktionen am Ratstisch zugestimmt.

Bebauungsplan für Diekirch

Zur einer Pattsituation kam es beim nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts vom Februar dieses Jahres muss sich der Gemeinderat erneut mit einem Teil des PAG (Gesamtbebauungsplan) beschäftigen. Im Rahmen der Neufassung war es zu Reklamationen gekommen. Die Beschwerdeführer wollten verschiedene Parzellen umklassiert haben. Der Gemeinderat war jedoch damals anderer Ansicht und hatte einstimmig dagegen votiert. Daraufhin klagten die Inhaber der besagten Grundstücke vor Gericht. Am letzten Montag sprach sich nun die Hälfte der Ratsmitglieder dafür aus, dem Antrag zu folgen. Weitere sechs waren weiterhin dagegen, einer enthielt sich. So muss sich in der kommenden Ratssitzung erneut mit dem Thema befasst werden, erklärte Haagen den nächsten Schritt.

Einstimmig wurde der Teilbebauungsplan (PAP) für die rue Muller-Fromes angenommen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei sollen dort bis zu neun Wohneinheiten entstehen.

Des Weiteren wurde das Bautenreglement der Kommune in verschiedenen Punkten angepasst. Auf Antrag von Frank Thillen („déi gréng“) soll zudem von den zuständigen Behörden analysiert werden, ob die Sauer im Sektor des Freizeitgeländes „Al Schwemm“ der Qualität eines Badegewässers entspräche.

15 Kommentare

 1. Daat ass net gesetzeskonform.
  Awer flott ze gesinn, dass d’Sozialisten elo och probéieren Wieler um rietsen Bord ze “verstoen”.
  Merde alors…

  • Dat gëtt iergendwéini vun engem Geriicht opgehuewe wat eppes vun internationale Kontrakter versteet. Dann ass dat Police-Reglement ganz séier erëm geännert.

  • Wann eng Gemeng dat décidéiert, ass et Gesetz. Mir hunn an der Verfassung d‘Autonomie communale stoën. An dozou gehéiert d‘Autonomie iwwer d‘Polizeireglement. De Problem ass éischter, datt Gemenge bal keng Polizeigewalt hunn. (Mat Ausnahm vum Pechert a vum Bannpréiter). Et ass also ganz egal wat am Réglement communal steet, soulaang d‘Polizei dem Staat ennersteet an net der Gemeng.

   • Gemengen machen KENG Gesetzer. Wann eepes schon per Gesetz geregelt ass, kann d’Gemeng net den Wëllen vum Legislateur aus Kraft setzen, Gemengenautonomie hin oder hier. Falls d’Gesetz just mendicité en bande organisée/mendicité aggressive verbiet, dann kann eng Gemeng daat net einfach ignoréieren.

 2. Richteg, awer leider bessen spéit. Dann wert das heeschen sech lo méi op Angelduerf fir un den Geschäfter an op Ettelbreck verlageren.

 3. Do kéint Staat Letzebuerg och mol eppes ennahuelen!! Matt stéieren an vun da Plaaz vaweisen ass et net gedoen. Neexten Daag setzen se erem do. An et sin da vill vun da Grenz. ( Romaen).
  En plus hun ech da persénlech gesin vun deenen ,wou bei Stem vun da Strooss iessen gin!

  • Mat spellchecker.lu: Do kéint d’Stad Lëtzebuerg och mol eppes ënnerhuelen!! Mat stéieren a vun der Plaz verweisen ass et net gedoen. Nächsten Dag setzen se erëm do. An et sinn da vill vun der Grenz. ( Romaen).
   En plus hunn ech der perséinlech gesi vun deenen, déi bei Stëmm vun der Strooss iesse ginn!

   Näischt danke, Linda!

 4. Wat ass dann den Ënnerscheed tëscht enger quête a mendicité? Keen oder? Dann däerf also och kee méi Souen ophiewe goën, an der Sonndesmass oder fir ee Veräin, oder eng Spendenaktioun, oder? A wann dach, wisou ass dat eent erlaabt an dat anert net? A ween décidéiert wat Geldsammelen a wat Heeschen ass? Schliesslech kann den Heechert jo och soën et wier eng Sammlung géint d‘Aarmut an d‘Souen ënnert Sengesgläiche verdeelen, oder? A wisou muss eppes verbuede ginn, wou jo keen forcéiert gëtt eppes ze ginn? Oder gouf ee forcéiert? Wann nee, dann ass de „Problem“ jo séier geléist: wa keen méi eppes gëtt, dann heescht och keen. Wann awer weider geheescht gëtt, bedeiht dat jo, datt netjiddereen sech doru stéiert, soss géif e jo näischt ginn. Ergo, stéiere just déi sech drunn, déi näischt ginn. An anere Wieder,… et gëtt kee Problem, oder? Froën iwwer Froën.

 5. Dat mécht nëmmen e Sënn wann et op dem nationale Plang e Gesetz gëtt, am genre vum däitschen “Platzverweis” dann héiert dat professionellt Fechten an Heesche goen op, awer eis LSAP an déi Gréng well dat jo net…..dofir hantéiere mer elo um Gemenge Niveau……wat en Aarmut well Staat mécht jo neicht do an dëser Hisiicht…an do ass et am schlëmmsten…o

Kommentieren Sie den Artikel


Please enter your comment!
Please enter your name here